Algemene gebruiksvoorwaarden

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden met betrekking tot de website https://www.usgprofessionals.be/nl, die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en alle Diensten die worden aangeboden en/of aangekocht via de Website.
 2. USG Professionals: de NV USG Professionals, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101, Ondernemings­rechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0433.236.444.
 3. Website: de door de NV USG Professionals geëxploiteerde website, genaamd https://www.usgprofessionals.be/nl.
 4. Gebruiker: degene die de Website bezoekt en/of gebruik maakt van de Website.
 5. Geregistreerde Gebruiker : elke Gebruiker die zich op de Website heeft geregistreerd 
 6. Klant: iedere Gebruiker die via de Website Diensten aankoopt of bestelt via het Platform. Klant kan een particulier (Klant-particulier) of een rechtspersoon (Klant-rechtspersoon) zijn.
 7. Login : mailadres van de Geregistreerde Gebruiker waarmee hij in combinatie met zijn wachtwoord toegang krijgt tot zijn persoonlijke account (My Zone).
 8. USG Professionals Account : door loutere registratie door de Geregistreerde Gebruiker op de Website verkregen gratis account. 
 9. Gegevens en Bestanden: alle door USG Professionals op de Website geplaatste gegevens en bestanden waaronder maar niet beperkt tot Vacatures, opdrachten, aankondigingen  persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeld- en geluidsmateriaal, formats, software enz, zulks in de ruimste zin des woords
 10. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte profiel bij registratie op de Website met o.a. gegevens omtrent zijn persoon, bewaarde zoekopdrachten, bewaarde jobs, sollicitaties, en bewaarde events 
 11. Materiaal : CV, gegevens voor de aanmaak van het Profiel en eventueel ander door de Geregistreerde Gebruiker op de Website geplaatst materiaal   
 12. Diensten : alle diensten die door de Klant (kunnen) worden aangekocht/besteld via het Platform op de Website (waaronder maar niet uitsluitend trainingen en events) of die gratis aangeboden worden via de Website zoals verder omschreven in DEEL III van deze Algemene Voorwaarden. Elk van deze Diensten afzonderlijk wordt ook "Dienst" genoemd. 
 13. Vacature: een door USG Professionals op de Website geplaatste advertentie en/of vacature, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.  
 14. Platform : het platform van Tickoweb dat Klant dient te gebruiken voor het online aankopen/bestellen van tickets voor Diensten die USG Professionals via de Website aanbiedt 

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1.  Op elke toegang en/of elk gebruik van de Website door (Geregistreerde) Gebruikers zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat:
  • Deel I van deze Algemene Voorwaarden voor alle Gebruikers geldt ;
  • Deel II van deze Algemene Voorwaarden alleen geldt ten aanzien van Geregistreerde Gebruikers ;
  • Deel III van deze Algemene Voorwaarden geldt voor Klanten die Dienst(en) aankopen/bestellen die door USG Professionals via de Website worden aangeboden.
 2. Door zich toegang te verschaffen tot de Website, dan wel door gebruik te maken van deze Website, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.
 3. Een aankoop van een Dienst kan maar worden gedaan indien de Klant deze Algemene Voorwaarden expliciet heeft aanvaard[BH1]. De toepassing van enige algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
 4. De Gebruiker staat ervoor in dat degene die zich door middel van zijn computer de toegang verschaft tot de Website zich eveneens aan de onderhavige Algemene Voorwaarden zal onderwerpen. 
 5. USG Professionals heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan haar Gebruikers via haar Website op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Voorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Website voortzet nadat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat hij de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard. 
 6. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de Website.

Artikel 3 Doel van de Website

De Website is er op gericht om i) Vacatures te publiceren zodat kandidaten kunnen solliciteren ii) blogs te publiceren iii) Diensten aan te bieden - al dan niet gratis. iv)Via de Website kunnen ook bepaalde Diensten worden aangekocht/besteld via het online Platform zoals maar niet uitsluitend trainingen & events (hierna samen "Doel" genoemd). 

Dit alles gebeurt conform hetgeen hierna in deze Algemene Voorwaarden en in het Privacystatement is bepaald (https://privacy.usgprofessionals.be/nl/prv).

Artikel 4 Gebruiksrecht van de Gebruikers

 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot de Website verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Website en/of de hierop aangeboden Diensten. 
 2. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. 
 3. Elk gebruik van de Website en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden evenals het gebruik van de Diensten (inclusief gebruik van het online Platform om de Diensten aan te kopen/te bestellen) geschiedt voor eigen rekening en risico. 
 4. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke Gebruiker mag worden verwacht. 

Artikel 5 Onrechtmatig gebruik van de Website

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of de op deze Website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden en Diensten voor enig ander Doel te gebruiken dan in artikel 3 omschreven. 
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of de op deze Website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen. 
 3. Het is de Gebruiker daarnaast verboden de op de Website geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, aan andere Gebruikers of derden door middel van enig elektronisch communicatiemiddel (‘spammen’). 
 4. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van de Website te hinderen in het gebruik de Website en de hierop aangeboden Diensten, dan wel aan USG Professionals, haar Gebruikers en/of derden schade toe te brengen. 

Artikel 6 Geheimhouding

Elke Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden  van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van USG Professionals en/of haar Gebruikers. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door USG Professionals op de Website zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige Gebruikers. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden en/of andere websites

 1. Gegevens en Bestanden hebben enkel een informatief doel zodat USG Professionals ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk kan worden gesteld. 
 2. De Website van USG Professionals bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Website van USG Professionals. 
 3. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Website van USG Professionals te vergroten en USG Professionals is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites. 
 4. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Website van USG Professionals opnemen, betekent dat geenszins dat USG Professionals instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is USG Professionals op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Website. 

Artikel 8 Toegang tot de Website, storingen en onderbrekingen

 1. USG Professionals kan niet garanderen dat haar Website en Diensten (inclusief het gebruik van het Platform om de Diensten aan te kopen/te bestellen) te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Website en/of haar Diensten. Daarnaast is USG Professionals niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van de Gebruiker dan wel van derden. 
 2. USG Professionals zal zich inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Website en/of haar Diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen. 
 3. USG Professionals is gerechtigd haar Website en/of de Diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade. 

Artikel 9 Gebruik door (overige) Gebruikers en/of derden

 1. USG Professionals spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Website te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. USG Professionals kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers) haar systemen en/of Website (en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk. 
 2. Daarnaast is USG Professionals op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving door haar Gebruikers van de onderhavige Algemene Voorwaarden, overige door USG Professionals gestelde voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).
 3. USG Professionals is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door USG Professionals genomen voorzorgsmaatregelen, op de Website en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. USG Professionals is evenmin aansprakelijk indien haar Website wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Website en Diensten van USG Professionals (tijdelijk) niet toegankelijk zijn. 

Artikel 10 Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Website Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van USG Professionals en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
 2. Niets in deze Algemene Voorwaarden dan wel op de Website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Website geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven. 
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht. 
 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door USG Professionals geplaatste Gegevens en Bestanden inbreuk maakt op de onderhavige Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. 

Artikel 11 Naleving van de Algemene Voorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Indien de Gebruiker zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal USG Professionals alsdan terzake vrijwaren. 
 2. USG Professionals is in de in paragraaf 1 genoemde gevallen bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, andere Gebruikers te informeren, dan wel het IP-adres/de IP-adressen van de Gebruiker op een blokkadelijst te plaatsen waardoor het bezoeken van de Website en/of het aanmaken van een USG Professionals account onmogelijk wordt, dit zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van USG Professionals om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12 Beperking van aansprakelijkheid van USG Professionals

 1. Voorzover als wettelijk toegestaan, is USG Professionals op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Website en/of de hierop aangeboden Diensten. 
 2. Indien en voor zover USG Professionals toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende beperkingen: 
  • Aansprakelijkheid van USG Professionals voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
  • Iedere eventuele uit de onderhavige en/of het gebruik van de Website en/of de hierop aangeboden Diensten voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.
 3. Klachten of vorderingen dienen, op straffe van verval, ingediend te worden uiterlijk binnen 1 jaar vanaf de datum dat de Gebruiker de nalatigheid heeft vastgesteld of had moeten vaststellen.

Artikel 13 Overmacht

In geval van overmacht is USG Professionals niet verplicht om haar verplichtingen ten aanzien van de Gebruiker na te komen. USG Professionals is gemachtigd om haar verplichtingen op te schorten tijdens de duur van de overmacht. Onder ‘overmacht’ moet worden verstaan: elke omstandigheid buiten de wil van USG Professionals die haar verhindert om haar verplichtingen ten aanzien van de Gebruiker of een derde partij geheel of gedeeltelijk na te komen. 

Artikel 14 Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. USG Professionals zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht. 

Artikel 15 Vragen, opmerkingen en klachten

Indien de Gebruiker vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot USG Professionals, de Website, registratie en/of Diensten, kan hij contact opnemen met de Helpdesk van USG Professionals op werkdagen tussen 8u30 en 17u00 op telefoonnummer + 32 (0)3 800 40 20 of per mail via info@usgprofessionals.be.

USG Professionals zal de vraag, opmerking of klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen mbt (het gebruik van) de Website die niet minnelijk geregeld kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement  Antwerpen – afdeling Antwerpen  die exclusief, met uitsluiting van andere rechtbanken, bevoegd zijn.

DEEL II. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP GEREGISTREERDE GEBRUIKERS 

De in dit deel II opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de Geregistreerde Gebruikers  die zich bij USG Professionals registreren en aldus gratis toegang verkrijgen tot een USG Professionals Account.

Artikel 17 Registratie

 1. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Diensten van USG Professionals dient de Gebruiker zich te registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een USG Professionals Account dient aan te maken zoals beschreven op de Website. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een gebruikersnaam, een wachtwoord en een login aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn persoonlijke USG Professionals Account/My Zone. 
 2. Het staat USG Professionals vrij de registratie van een Gebruiker niet te accepteren. In dat geval wordt geen USG Professionals-account aangemaakt. 
 3. Na goedkeuring van zijn registratie ontvangt de Gebruiker – indien mogelijk binnen één werkdag - een bevestiging per e-mail van zijn Login. De Geregistreerde Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn gebruikersnaam en zijn Login en deze geheim te houden.
 4. Het is de Geregistreerde Gebruiker niet toegestaan zijn Login en/of zijn USG Professionals Account, al dan niet tegen betaling, over te dragen.
 5. De Geregistreerde Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Login, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal USG Professionals terstond informeren over eventueel misbruik van de Login.
 6. USG Professionals is bevoegd haar Geregistreerde Gebruikers te verplichten een nieuwe Login aan te maken.

Artikel 18 Gebruik van het Profiel

 1. Elke Geregistreerde Gebruiker kan binnen zijn USG Professionals Account via de My zone o.a. zijn persoonsgegevens, bewaarde zoekopdrachten, bewaarde jobs, sollicitaties, en bewaarde events beheren.
 2. De Geregistreerde Gebruiker geeft aan USG Professionals het recht hem aan de hand van zijn Profiel producten en Diensten aan te bieden van USG Professionals zelf (waaronder maar niet uitsluitend het versturen van job alerts) en/of van door USG Professionals geselecteerde partners.
 3. USG Professionals behoudt zich het recht voor het door de Geregistreerde Gebruiker geplaatste Profiel aan te passen en/of in te korten. Daarnaast is USG Professionals bevoegd het door de Geregistreerde Gebruiker op de Website geplaatste Profiel geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar Website. Het verwijderen van zijn Profiel of een gedeelte daarvan geeft de Geregistreerde Gebruiker geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
 4. Na registratie kan de Geregistreerde Gebruiker de instellingen en gegevens in zijn Profiel op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen. Daarnaast kan hij zich afmelden voor bepaalde Diensten, bijvoorbeeld de digitale nieuwsbrief of job alert, door gebruik te maken van de zogenaamde opt-out mogelijkheid.

Artikel 19 Plaatsen van Materiaal

 1. De Geregistreerde Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het door hem geplaatste Profiel en ander Materiaal (waaronder CV’s).
 2. De Geregistreerde Gebruiker vrijwaart USG Professionals volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden (waaronder andere Gebruikers) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem op de Website geplaatste Materiaal en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuken op enig intellectueel eigendomsrecht.
 3. Alle activiteiten die de Geregistreerde Gebruiker op de Website verricht (inclusief het plaatsen van Materiaal, dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, Bestanden of Gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. 

Artikel 20 Privacystatement

Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Geregistreerde Gebruiker-Particulier, verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het geldende Privacystatement van USG Professionals. Dit Privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Voorwaarden te worden beschouwd. Het Privacystatement verschijnt als link onderaan op elke pagina van de Website.

Door loutere registratie gaat de Geregistreerde Gebruiker onvoorwaardelijk akkoord met dit privacystatement.

Artikel 21 Beëindiging van de registratie

 1. De Geregistreerde Gebruiker kan zijn registratie zelf op elk gewenst moment beëindigen door zich af te melden via de MyZone.
 2. Het staat USG Professionals vrij de registratie van de Geregistreerde Gebruiker per direct te beëindigen door (onder meer) de gebruikersnaam en Login van de Geregistreerde Gebruiker te blokkeren en het USG Professionals-account op te heffen.
 3. USG Professionals kan de registratie van de Geregistreerde Gebruiker in elk geval beëindigen indien de Geregistreerde Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Algemene Voorwaarden en/of andere door USG Professionals gestelde voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de vigerende wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie worden beëindigd ingeval van misbruik van gebruiksnaam en/of Login, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van USG Professionals.
 4. USG Professionals is nooit tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Geregistreerde Gebruiker beëindigt.
 5. Verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Geregistreerde Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

DEEL III. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE KLANTEN DIE EEN DIENST AANKOPEN/BESTELLEN VIA DE WEBSITE 

De in dit deel III opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen voor alle Gebruikers (deel I) van toepassing op alle Klanten (zowel Klant-Particulieren als Klant-Rechtspersonen) die Diensten aankopen/bestellen via de Website.

Artikel 22 Aanbod van Diensten

Aankondigingen mbt Diensten op de Website zijn niet-bindend en kunnen door de Klant enkel beschouwd worden als een uitnodiging tot het aankopen/bestellen van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders gespecifieerd. 

USG Professionals behoudt zich het recht voor het aanbod en de samenstelling van de Diensten te wijzigen.

USG Professionals behoudt zich het recht voor te allen tijde de via de Website aangeboden Diensten uit te breiden of te verminderen.

USG Professionals behoudt zich bovendien het recht voor via de Website diensten van derden aan te bieden.

Artikel 23 Aankoop/bestelling van Diensten via het Platform

 1. Klanten die Diensten via de Website Diensten willen aankopen/bestellen, dienen gebruik te maken van het Platform van Tickoweb op de Website. Via dit Platform kunnen Klanten tickets kopen voor o.a trainingen en events en kunnen Klanten zich inschrijven voor trainingen en events – al dan niet tegen betaling – die door USG Professionals aangeboden worden via de Website.
 2. USG Professionals verbindt zich er toe de aangekochte/bestelde Diensten te leveren conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zoals overeengekomen tussen Klant en USG Professionals. De overeenkomst tussen USG Professionals en de Klant mbt de Diensten treedt pas in werking na volledige betaling van de prijs en via de methode als aangegeven op het Platform waarna Klant een elektronische bevestiging van de aankoop/inschrijving met het ticket (“Orderbevestiging”) ontvangt.
 3. De betaling geschiedt via het Platform via een rechtstreekse betalingswijze (zoals bijvoorbeeld Bancontact, VISA, MASTERCARD, overschrijving ...) waarbij Mollie als externe partner gebruikt wordt. Klant verleent hierbij de machtiging aan deze externe partner om de betaling te laten geschieden en over te maken aan USG Professionals.
 4. USG Professionals wijst elke verantwoordelijkheid af indien de Klant de betaling niet voldoet of indien de Klant verkeerde of onvolledige gegevens overmaakt op het ogenblik van de aankoop/bestelling.  Klant is in elk geval verantwoordelijk voor de uitvoering van de betaling en de gegevens hieraan verbonden. 

Artikel 24 Tarieven

 1. Met uitzondering van sommige Diensten die gratis worden aangeboden, worden de Diensten aangekocht aan de tarieven die zijn gepubliceerd op de Website en zoals aangegeven op het Platform op het moment van de bestelling en zoals bevestigd in de Orderbevestiging. Deze tarieven kunnen door USG Professionals – tot op het moment van de bestelling/aankoop- worden aangepast, zonder motivering of voorafgaande aankondiging. 
 2. De tarieven op de Website zijn inclusief BTW.

Artikel 25 Gebruik van de aangekochte/bestelde e-tickets

 1. Klant wordt geacht de aangekochte/bestelde e-tickets te downloaden of zelf af te printen als bewijs van de aankoop/inschrijving. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op de training respectievelijk het event. 
 2. Elk e-ticket heeft een unieke bar- of QR- code, en geeft toegang voor slechts één persoon per event/training. Enkel de persoon die als eerste zijn biljet gebruikt wordt tot het event/de training toegelaten. Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het e-ticket.
 3. Een geldig identiteitsbewijs van de Klant moet bij navraag en controle steeds voorgelegd kunnen worden. Dit e-ticket is enkel geldig voor het event of de training, de datum en het uur, vernoemd op het e-ticket. 
 4. USG Professionals wijst elke verantwoordelijkheid af, bij verlies, diefstal of bij een eventueel misbruik van het e-ticket. 

Artikel 26 Herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument beschikt een Klant-Particulier over een termijn van 14 werkdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij hiervoor een reden moet geven of een sanctie krijgt opgelegd. Deze herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag waarop de overeenkomst is afgesloten, namelijk de dag waarop een e-mail is verstuurd met de Orderbevestiging.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.53 van de Wet betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument erkent en aanvaardt de Klant-Particulier uitdrukkelijk dat hij geen herroepingsrecht geniet gekoppeld aan de onlineverkoop of de verkoop op afstand, indien de levering van de Dienst begint en volledig is uitgevoerd vóór het einde van de wettelijke termijn van 14 werkdagen. In zo’n geval zal geen enkele vraag voor herroeping, annulering of terugbetaling ontvankelijk zijn voor de onderschreven periode.

Indien de Klant-Particulier zich in de wettelijke omstandigheden bevindt om over een herroepingsrecht te beschikken, kan hij dat recht uitoefenen door een mail met ontvangstbevestiging te versturen naar HR@usgprofessionals.be. In geval van het rechtsgeldige en juridisch correcte gebruik van het bovenvermelde herroepingsrecht zal USG Professionals het bedrag de Klant-Particulier heeft betaald, binnen 7 werkdagen terugbetalen via een door haar gekozen maar internationaal aanvaarde betaalmethode.

Artikel 27 Beperkte garantie

 1. USG Professionals erkent dat het de Diensten op een professionele manier zal uitvoeren, in overeenstemming met de in de bedrijfstak geldende standaarden.
 2. Met uitzondering van het voorgaande, geeft USG Professionals geen enkele verdere garantie, impliciet noch expliciet, waaronder maar niet beperkt tot garanties mbt geschiktheid voor een bepaald doel of mbt het resultaat van de Diensten. De leveringsplicht is beperkt tot een middelenverbintenis.

Artikel 28 Toestemming

 1. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden stemt Klant ermee in om via e-mail nieuwsbrieven en/of andere commerciële berichten te ontvangen die USG Professionals helpen haar kwaliteitsnormen te handhaven en te verbeteren. De Klant heeft het recht te allen tijde zijn toestemming in te trekken door het versturen van e-mail op volgend adres: info@usgprofessionals.be.
 2. Klant stemt er eveneens mee in dat USG Professionals klantgegevens kan gebruiken voor trendanalyses en enquêtes op anonieme basis.

Heeft u vragen of wenst u een offerte op maat? Neem contact met op met USG Professionals op het nummer +32 (0)3 800 40 20 of via info@usgprofessionals.be